Privacyregelement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een behandeldossier aanleg en bijhoud. Dit is ook een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO. Uw behandeldossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de door mij (therapeut) uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, te hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of Fysiotherapeut.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Bij een datalek een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en u op de hoogte stellen dat uw gegevens zijn gelekt

Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntendossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw NAW gegevens wordt gebruikt voor het financiële administratieprogramma ExactOnline, zodat ik een factuur kan opstellen en kan versturen.
 • Als u contact zoekt via de website, wordt er om uw mailadres en telefoonnummer gevraagd. Dit is bedoeld om contact met u op te nemen en uw vraag te beantwoorden. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier worden overeenkomstig de bepalingen van de wet op de behandelovereenkomst bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld "Neuromusculaire behandeling"
Hurks Body Prevention is aangesloten bij: